Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1089 CAVERN - Chuyển hộp 3 48 6.25%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 89 288 30.90%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 8 22 36.36%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 40 15.00%
873 SUBDIV - Chia hết 24 109 22.02%
872 VIRUS 3 16 18.75%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 11 22 50.00%
870 PASSWORD - Mật khẩu 4 14 28.57%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 8 30 26.67%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 30 169 17.75%
43 HY036 8 31 25.81%
42 HY035 0 11 0.00%
41 HY034 8 20 40.00%
40 HY033 - Dán đề can 1 16 6.25%
39 HY032 - Pha Cocktail 6 16 37.50%
38 HY031 0 12 0.00%
37 HY030 0 17 0.00%
36 HY029 4 26 15.38%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 5 55 9.09%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 12 31 38.71%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 7 26 26.92%
32 HY025 - Chia hết 14 115 12.17%
31 HY024 - Xe Buýt 0 24 0.00%