Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 264 620 42.58%
8 HY001 - Trung bình 160 604 26.49%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 76 325 23.38%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 71 248 28.63%
32 HY025 - Chia hết 23 201 11.44%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 105 177 59.32%
11 HY004 - Điểm tâm 54 176 30.68%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 161 11.80%
15 HY008 - Dãy ước 56 124 45.16%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 23 122 18.85%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 25 119 21.01%
16 HY009 - Ngịch thế 74 115 64.35%
873 SUBDIV - Chia hết 23 109 21.10%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 22 104 21.15%
13 HY006 - Josephus 30 101 29.70%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 42 97 43.30%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 51 91 56.04%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 60 86 69.77%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
24 HY017 - Xây đường 31 69 44.93%
20 HY013 - Điều khiển Robot 24 65 36.92%
29 HY022 - Chữ số thứ N 3 61 4.92%
23 HY016 11 56 19.64%
26 HY019 - Khám bệnh 23 56 41.07%