Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
9 HY002 - Bảng tần số 261 652 40.03%
8 HY001 - Trung bình 162 508 31.89%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 88 287 30.66%
22 HY015 - Nhìn ra biển 57 250 22.80%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 62 187 33.16%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 25 173 14.45%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 106 172 61.63%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 30 169 17.75%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 45 156 28.85%
11 HY004 - Điểm tâm 32 116 27.59%
32 HY025 - Chia hết 13 112 11.61%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 50 112 44.64%
873 SUBDIV - Chia hết 24 109 22.02%
16 HY009 - Ngịch thế 60 94 63.83%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 51 82 62.20%
24 HY017 - Xây đường 32 72 44.44%
21 HY014 - Di chuyển Robot 41 68 60.29%
15 HY008 - Dãy ước 41 63 65.08%
13 HY006 - Josephus 20 58 34.48%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 58 0.00%
20 HY013 - Điều khiển Robot 14 58 24.14%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 5 54 9.26%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 33 51 64.71%