Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1088 ANTS - Tổ kiến 15 85 17.65%
868 BERTRAND - Định đề Bertrand 30 166 18.07%
869 BOXES - Hộp đựng tiền 8 30 26.67%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 8 22 36.36%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 3 48 6.25%
8 HY001 - Trung bình 161 505 31.88%
9 HY002 - Bảng tần số 257 644 39.91%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 44 155 28.39%
11 HY004 - Điểm tâm 32 116 27.59%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 59 179 32.96%
13 HY006 - Josephus 20 57 35.09%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 25 173 14.45%
15 HY008 - Dãy ước 40 62 64.52%
16 HY009 - Ngịch thế 59 91 64.84%
17 HY010 - Thuận thế 14 22 63.64%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 12 39 30.77%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 50 112 44.64%
20 HY013 - Điều khiển Robot 13 57 22.81%
21 HY014 - Di chuyển Robot 41 68 60.29%
22 HY015 - Nhìn ra biển 56 249 22.49%
23 HY016 3 17 17.65%
24 HY017 - Xây đường 32 72 44.44%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 13 23 56.52%
26 HY019 - Khám bệnh 18 45 40.00%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 33 51 64.71%