Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
869 BOXES - Hộp đựng tiền 7 29 24.14%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 20 26 76.92%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 6 24 25.00%
43 HY036 5 21 23.81%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 5 17 29.41%
31 HY024 - Xe Buýt 0 15 0.00%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 9 15 60.00%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 9 14 64.29%
26 HY019 - Khám bệnh 6 14 42.86%
872 VIRUS 2 13 15.38%
17 HY010 - Thuận thế 9 13 69.23%
875 BUILD - Xây dựng cầu hầm 5 13 38.46%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 8 11 72.73%
39 HY032 - Pha Cocktail 2 11 18.18%
37 HY030 0 9 0.00%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 0 8 0.00%
36 HY029 0 8 0.00%
23 HY016 1 6 16.67%
38 HY031 0 5 0.00%
40 HY033 - Dán đề can 0 5 0.00%
41 HY034 0 5 0.00%
42 HY035 0 5 0.00%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 5 20.00%