Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 26 34 76.47%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 57 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 84 137 61.31%
31 HY024 - Xe Buýt 0 24 0.00%
32 HY025 - Chia hết 11 88 12.50%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 7 25 28.00%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 11 30 36.67%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 5 54 9.26%
36 HY029 2 22 9.09%
37 HY030 0 17 0.00%
38 HY031 0 12 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 5 14 35.71%
40 HY033 - Dán đề can 1 14 7.14%
41 HY034 8 20 40.00%
42 HY035 0 11 0.00%
43 HY036 8 26 30.77%
874 MEMORIES - Hồi ký 6 40 15.00%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 86 280 30.71%
870 PASSWORD - Mật khẩu 4 14 28.57%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
873 SUBDIV - Chia hết 24 107 22.43%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 10 18 55.56%
872 VIRUS 3 14 21.43%