Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 20 26 76.92%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 48 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 68 88 77.27%
31 HY024 - Xe Buýt 0 15 0.00%
32 HY025 - Chia hết 9 77 11.69%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 5 17 29.41%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 8 11 72.73%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 0 8 0.00%
36 HY029 0 8 0.00%
37 HY030 0 9 0.00%
38 HY031 0 5 0.00%
39 HY032 - Pha Cocktail 2 11 18.18%
40 HY033 - Dán đề can 0 5 0.00%
41 HY034 0 5 0.00%
42 HY035 0 5 0.00%
43 HY036 5 21 23.81%
874 MEMORIES - Hồi ký 4 37 10.81%
1087 NET - Đường truyền quan trọng 65 194 33.51%
870 PASSWORD - Mật khẩu 1 5 20.00%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
873 SUBDIV - Chia hết 23 105 21.90%
871 TREELAMP - Đèn trang trí 9 14 64.29%
872 VIRUS 2 13 15.38%