Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 168 372 45.16%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 132 315 41.90%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 92 158 58.23%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 77 267 28.84%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 47 86 54.65%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 42 97 43.30%
576 COMNET - Mạng máy tính 42 69 60.87%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 162 23.46%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 35 157 22.29%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 33 97 34.02%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 29 136 21.32%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 26 64 40.63%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 24 62 38.71%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 22 53 41.51%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 145 12.41%
1370 CTREE - Tâm của cây 18 50 36.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 18 32 56.25%
537 BAODONG – Bao đóng 17 19 89.47%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%