Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
5148 Traveling - Du lịch 54 110 49.09%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 50 86 58.14%
1371 SLOW - Chậm chạp 16 31 51.61%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 32 100 32.00%
1365 NET - Đường truyền quan trọng 19 47 40.43%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 47 12.77%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 95 364 26.10%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 37 104 35.58%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 18 109 16.51%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 248 548 45.26%
5144 DFS - Tìm kiếm theo chiều sâu 77 172 44.77%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 75 156 48.08%
1370 CTREE - Tâm của cây 16 47 34.04%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 231 451 51.22%
576 COMNET - Mạng máy tính 76 114 66.67%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 25 104 24.04%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 59 248 23.79%
1369 BIC - Đua xe đạp 21 234 8.97%
537 BAODONG – Bao đóng 18 22 81.82%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 38 174 21.84%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 45 120 37.50%
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 34 96 35.42%