Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 20 35 57.14%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 20 34 58.82%
572 SPY - Điệp viên 19 26 73.08%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 19 25 76.00%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 18 201 8.96%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 18 30 60.00%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 145 12.41%
1370 CTREE - Tâm của cây 18 50 36.00%
1371 SLOW - Chậm chạp 18 32 56.25%
574 STABLE - Ổn định 17 19 89.47%
537 BAODONG – Bao đóng 17 19 89.47%
694 FAREWELL - Chia tay 16 23 69.57%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 15 27 55.56%
852 SUMMAX3 - Dán tranh 15 20 75.00%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 14 46 30.43%
854 DIAMETER - Đường kính của cây 14 22 63.64%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 13 63 20.63%
573 MARBLES- Bắn bi 12 33 36.36%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 12 28 42.86%
1236 SMAX - Diện tích lớn nhất 11 17 64.71%
578 TICKET - Đổi vé 11 15 73.33%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 10 22 45.45%
900 NCODERS - Tượng đài 10 19 52.63%
687 RELAY - Đua bò 10 24 41.67%