Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1119 NETACCAL - Tăng tốc mạng máy tính 9 10 90.00%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 9 60 15.00%
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 8 21 38.10%
900 NCODERS - Tượng đài 8 13 61.54%
853 DISTK - Khoảng cách K trên cây 7 14 50.00%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
857 JUMPING - Khỉ con học nhảy 7 15 46.67%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 6 12 50.00%
596 EMPIRE - Xây dựng đế chế 6 9 66.67%
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 22 27.27%
624 TREE 6 12 50.00%
886 GUIDE - Chỉ đường 6 8 75.00%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
906 TRACTOR - Máy kéo 5 17 29.41%
856 SUMMAX4 - Tổng lớn nhất trên cây 5 9 55.56%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
1145 DRAGON - Đảo rồng 4 12 33.33%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 3 19 15.79%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%