Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 34 65 52.31%
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 22 53 41.51%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
565 EVA - Sơ tán 65 126 51.59%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 163 358 45.53%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 135 360 37.50%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
555 SMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng (cơ bản) 19 46 41.30%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 63 163 38.65%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 97 224 43.30%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 169 365 46.30%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
548 EULERCIR – Chu trình Euler 12 57 21.05%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 32 69 46.38%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 23 61 37.70%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 231 500 46.20%