Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 7 0.00%
1472 GRAPH - Viết số lên cạnh đồ thị 7 7 100.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
890 TRAFFIC - Giao thông 3 4 75.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0 3 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0 2 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0 2 0.00%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%