Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
541 TOPOSORT – Sắp xếp TOPO 231 500 46.20%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 169 365 46.30%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 163 358 45.53%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 135 360 37.50%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 116 276 42.03%
590 MESS - Truyền tin trong mạng 100 207 48.31%
553 MPANTREE – Cây khung nhỏ nhất (cơ bản) 97 224 43.30%
544 CUTBRIDGES – Khớp và cầu 90 156 57.69%
543 SPANNING – Cây khung 75 175 42.86%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 74 260 28.46%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 70 246 28.46%
565 EVA - Sơ tán 65 126 51.59%
554 HSPANTREE – Cây khung nhỏ nhất 63 163 38.65%
568 RMOVE - Di chuyển robot 49 104 47.12%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 44 92 47.83%
540 STROCONN – Thàn phần liên thông mạnh 42 73 57.53%
551 NETREDUCE – Mạng rút gọn 42 108 38.89%
614 ELECTRIC 40 161 24.84%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 40 114 35.09%
594 SCHOOL - Đường đến trường 39 155 25.16%
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
593 NETACCEL - Tăng tốc mạng máy tính 37 54 68.52%
556 HMAXFLOW – Luồng cực đại trên mạng 35 69 50.72%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 34 140 24.29%