Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
867 SUM3 - Thay đổi trọng số đỉnh 1 1 100.00%
894 MINCOST - Chi phí nhỏ nhất 1 5 20.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0 2 0.00%
862 DISTANCE - Khoảng cách 0 7 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0 3 0.00%
691 PATROL2 - Tuần tra 2 0 13 0.00%
860 SUMMIT - Hội nghị Mỹ - Triều lần 4 0 4 0.00%
1186 CNET - Nối mạng 0 10 0.00%