Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
575 HOUSE - Robot xây nhà 6 45 13.33%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 13 45 28.89%
686 FIREG - Trạm cứu hỏa 18 45 40.00%
417 KSHORTPATH - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh của đồ thị 21 42 50.00%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 20 42 47.62%
1231 DOMINO 9 40 22.50%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
597 TWOPATH - Hai tuyến đường 19 33 57.58%
573 MARBLES- Bắn bi 11 32 34.38%
1371 SLOW - Chậm chạp 18 32 56.25%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
692 XUCXAC 14 30 46.67%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 11 27 40.74%
865 LCA - Cha chung gần nhất 18 27 66.67%
549 MSTONES – ROBOT sơn cột cây số 14 26 53.85%
599 AIRLINES - Tuyến bay 19 26 73.08%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
572 SPY - Điệp viên 18 25 72.00%
687 RELAY - Đua bò 9 23 39.13%
851 SUMMAX2 - Tổng lớn nhất trên cây 15 23 65.22%
547 KNIGHTPATH – Đường đi quân mã 6 22 27.27%
694 FAREWELL - Chia tay 15 22 68.18%
866 LCA2 - Cha chung gần nhất (gốc thay đổi) 6 22 27.27%
850 SUMMAX1 - Nhánh có tổng lớn nhất 16 22 72.73%
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%