Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 21 58 36.21%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 38 83 45.78%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 30 116 25.86%
599 AIRLINES - Tuyến bay 18 22 81.82%
937 ALLEY - Lối đi 7 17 41.18%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 29 84 34.52%
537 BAODONG – Bao đóng 15 16 93.75%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 132 355 37.18%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 139 12.95%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 20 42 47.62%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 31 127 24.41%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 24 102 23.53%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 25 58 43.10%
1484 BONUS - Phần thưởng 8 35 22.86%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 4 26 15.38%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 54 188 28.72%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 19 30 63.33%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 31 68 45.59%
1186 CNET - Nối mạng 0 8 0.00%
855 COLORING - Tô màu cho cây 6 9 66.67%
576 COMNET - Mạng máy tính 23 35 65.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 102 234 43.59%
1583 CONSTRUCT - Làm đường 5 13 38.46%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%