Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
531 ACIRCLE – Tìm kiếm chu trình 27 70 38.57%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 44 184 23.91%
599 AIRLINES - Tuyến bay 25 33 75.76%
937 ALLEY - Lối đi 14 44 31.82%
693 ANCES - Nút cha chung gần nhất 45 125 36.00%
1030 ARCHI - Khảo cổ 33 79 41.77%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 173 453 38.19%
1369 BIC - Đua xe đạp 18 150 12.00%
589 BINLADEN - Truy bắt BINLADEN 30 62 48.39%
1366 BLO - Thăm viếng lẫn nhau 47 233 20.17%
1367 BLUEHOUSE - Ngôi nhà xanh 47 206 22.82%
557 BMATCH – Bộ ghép cực đại trên đồ thị hai phía 42 76 55.26%
1484 BONUS - Phần thưởng 10 51 19.61%
685 BUILDROAD - Xây dựng đường 6 34 17.65%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 92 325 28.31%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 3 19 15.79%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 26 42 61.90%
546 CIRHAMILT – Chu trình HAMILTON 36 84 42.86%
1186 CNET - Nối mạng 8 40 20.00%
855 COLORING - Tô màu cho cây 7 10 70.00%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
1024 COMNET - Truyền tin 13 35 37.14%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 158 389 40.62%