Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1487 TYPING - Luyện gõ phím 10 96 10.42%
1143 SEQ2015 32 81 39.51%
1488 BIENDOI - Biến đổi 14 62 22.58%
1144 HOLES - Đào hố 8 49 16.33%
1147 MONEY - Máy in tiền 15 46 32.61%
1145 DRAGON - Đảo rồng 12 34 35.29%
1489 TREE - Đếm cây 6 32 18.75%
1146 PTC - Phần tử chung 12 27 44.44%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 1 4 25.00%