Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 66 166 39.76%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 67 242 27.69%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 27 122 22.13%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 43 111 38.74%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 25 101 24.75%
705 CD2B15 - Tổ hợp 18 101 17.82%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 30 48 62.50%
708 CD2B19 - Ước 10 35 28.57%
709 CD2B20 - Cân đĩa 9 18 50.00%
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 53 22.64%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 30 117 25.64%