Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
577 ZAM - Kén chồng 51 135 37.78%
578 TICKET - Đổi vé 17 27 62.96%
574 STABLE - Ổn định 20 24 83.33%
572 SPY - Điệp viên 23 42 54.76%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 37 81 45.68%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 5 21 23.81%
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 18 50 36.00%
573 MARBLES- Bắn bi 18 42 42.86%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 10 23 43.48%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 118 425 27.76%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 41 91 45.05%
565 EVA - Sơ tán 88 170 51.76%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 29 79 36.71%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 161 394 40.86%
576 COMNET - Mạng máy tính 47 75 62.67%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 26 42 61.90%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 174 454 38.33%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 50 209 23.92%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 50 121 41.32%