Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
8 HY001 - Trung bình 162 508 31.89%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 143 364 39.29%
602 KSUM 119 214 55.61%
606 CANDY - Chia kẹo 94 198 47.47%
632 TRICOUNT 88 263 33.46%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 61 184 33.15%
1193 AVERTREE - Chiều cao trung bình của cây 31 213 14.55%
633 COUNT 28 102 27.45%