Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
710 CD2B22 - Hoán vị xâu 12 52 23.08%
709 CD2B20 - Cân đĩa 8 17 47.06%
708 CD2B19 - Ước 9 25 36.00%
707 CD2B18 - Nguồn của số nguyên 22 38 57.89%
706 CD2B17 - Quân xe 20 48 41.67%
705 CD2B15 - Tổ hợp 12 80 15.00%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 23 87 26.44%
702 CD2B11 - Tách số 13 26 50.00%
701 CD2B10 - Đếm số Fibonacci 38 101 37.62%
700 CD2B09 - Ước chung, Bội chung 26 113 23.01%
445 DPSTEPS2 – Cầu thang nhà A Phủ 2 21 76 27.63%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 60 200 30.00%
388 BCATALAN - Tính số CATALAN 62 145 42.76%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 112 455 24.62%
386 BFACTOR - Tính giai thừa 94 229 41.05%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 100 231 43.29%
384 BNUMPLUS - Cộng hai số lớn 146 333 43.84%