Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
804 BITRANS - Biến đổi nhị phân 31 85 36.47%
803 FAIR - Hội chợ 34 82 41.46%
802 LAUGH - Phân tích tiếng cười 28 130 21.54%
801 DMT - Số DMT 162 738 21.95%
800 VLN - Vải Lục Ngạn 63 186 33.87%