Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
805 ORANGE - Cam sành Hàm Yên 25 100 25.00%
806 TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng 34 90 37.78%
807 RECOVER - Khôi phục dãy số 27 106 25.47%
808 FRACTION - Phân số 25 122 20.49%
809 SKNIGHT - Siêu mã 9 21 42.86%