Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
815 CONCOMP - Thành phần liên thông 16 96 16.67%
811 INFINITY - Vô hạn 14 85 16.47%
810 MINSUM - Tổng nhỏ nhất 35 129 27.13%
812 POLE - Cột điện 47 184 25.54%
814 POLE2 - Cột điện 2 46 178 25.84%
813 WRESTLING - Đấu vật 25 66 37.88%