Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
458 HFNUMBER - Số có bạn 133 548 24.27%
9 HY002 - Bảng tần số 124 306 40.52%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 120 372 32.26%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 117 191 61.26%
455 FANUMBER - Số độc thân 107 360 29.72%
379 NUMTRANS - Ghép số 104 173 60.12%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 90 158 56.96%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 90 146 61.64%
243 DANCE - Khiêu vũ 90 250 36.00%
269 OLYMPIAD 87 454 19.16%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 84 223 37.67%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 81 186 43.55%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 81 208 38.94%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 69 275 25.09%
600 HEIGHT 60 232 25.86%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 59 213 27.70%
371 TINHNGUYEN - Đội tình nguyện viên 58 258 22.48%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 57 83 68.67%
248 PHU - Đoạn phủ 56 123 45.53%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 52 60 86.67%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 45 188 23.94%
632 TRICOUNT 45 169 26.63%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 43 86 50.00%
836 DISCOUNT2 - Mua 4 tặng 1 41 75 54.67%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 41 197 20.81%