Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 51 15.69%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 111 276 40.22%