Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1189 DOWRY - Của hồi môn 8 52 15.38%
383 BLSCALES - Cân đĩa thăng bằng 118 304 38.82%