Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 43 101 42.57%
536 AFLOWERS – Tặng hoa kiểu úc 41 171 23.98%
2000 APPLE 3 10 30.00%
537 BAODONG – Bao đóng 24 28 85.71%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 163 430 37.91%
566 CIRCUS - Biểu diễn xiếc 20 34 58.82%
576 COMNET - Mạng máy tính 43 71 60.56%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 150 368 40.76%
1192 CVER - Cạnh nhỏ nhất 8 14 57.14%
545 EULERPATH – Đường đi Euler 28 74 37.84%
565 EVA - Sơ tán 77 150 51.33%
803 FAIR - Hội chợ 33 79 41.77%
570 FEN - Hành tinh đầm lầy 36 82 43.90%
532 FINDEXIT – Tìm đường thoát khoải Mê cung 91 294 30.95%
688 GASISLAND - Hệ thống đảo cung cấp xăng 12 28 42.86%
588 HALCHEMY - Giả kim thuật 10 23 43.48%
575 HOUSE - Robot xây nhà 7 46 15.22%
573 MARBLES- Bắn bi 12 33 36.36%
579 PUSHBOX - Đẩy hộp 15 47 31.91%
568 RMOVE - Di chuyển robot 59 127 46.46%
849 SHIPPING - Vận chuyển hàng 5 21 23.81%
567 SILKROAD - Con đường tơ lụa 24 56 42.86%
572 SPY - Điệp viên 19 27 70.37%
574 STABLE - Ổn định 17 19 89.47%
578 TICKET - Đổi vé 11 15 73.33%