Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
578 TICKET - Đổi vé 17 27 62.96%
577 ZAM - Kén chồng 51 135 37.78%