Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1004 GRCOLOR - Tô màu đồ thị 30 45 66.67%
1002 MINE - Đào vàng 28 176 15.91%
1007 GRCOLOR2 - Tô màu độ thị 2 17 33 51.52%
2335 GOODARR 15 90 16.67%
1005 SEQ14 - Dãy số 14 10 16 62.50%
1013 CANDY - Chia kẹo 9 25 36.00%
1522 BUILDING - Tòa nhà 8 26 30.77%
1510 SPECONE - Người đặc biệt 8 22 36.36%
892 OVERPART - Quá nửa 6 14 42.86%
1507 QUEUE - Dòng xe vào bến 5 44 11.36%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 12 41.67%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 15 33.33%
1519 BUS - Đi xe buýt 4 23 17.39%
1582 QUEUE - Dòng xe vào bến 4 21 19.05%
1505 PICKING - Hái quả 4 9 44.44%
1511 SEQUENCE - Dãy xấp xỉ tăng 4 8 50.00%
1516 ROBOT - Thử nghiệm robot 3 20 15.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1513 WORKOUT - Tập thể dục 2 44 4.55%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%