Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2006 JUMPER 0 4 0.00%
2007 IMGAME 0 4 0.00%
2008 IZBORI 0 4 0.00%
1523 EQUAKE - Động đất 0 3 0.00%
1526 TICKETS - Carnival Tickets 1 3 33.33%
1533 VISION - Vision Program 2 3 66.67%
1534 WALK - Sky Walking 1 3 33.33%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0 3 0.00%
1560 TREE - Vẽ cây 0 3 0.00%
1524 PLANTS - Comparing Plants 1 2 50.00%
1525 SUPERTREES - Connecting Supertrees 1 2 50.00%
1529 SHOES - Arranging Shoes 2 2 100.00%
1530 SPLIT - Split the Attractions 2 2 100.00%
1531 RECT - Rectangles 2 2 100.00%
1535 LINE - Broken Line (Part. 2) 0 2 0.00%
1527 BISCUITS - Packing Biscuits 1 1 100.00%
1528 MUSHROOMS - Counting Mushrooms 1 1 100.00%
1532 LINE - Broken Line (Part. 1) 1 1 100.00%