Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1283 VISITED - Thăm lâu đài 0.00%
1555 PERMEOW - Trò chơi hoán vị 0.00%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0.00%
1561 HAPPY - Đi tìm hạnh phúc 0.00%
1565 COLOR3 - Tô màu các vòng tròn 0.00%
1566 ENERGY - Năng lượng 0.00%
1569 PIKACHU - Trò chơi Pikachu 0.00%
1570 PPALIN - Xâu đối xứng hoàn hảo 0.00%
1572 SEGMENTS - Đoạn thẳng 0.00%
1573 THEATER - Ánh sáng 0.00%
1575 WBRACK2 - Dãy ngoặc không đúng 2 0.00%
42 HY035 0.00%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
826 SBBCFFFFS - Leo núi 0.00%
1339 TRICITY - Ba thành phố 0.00%
859 COOKIES - Bánh quy 0.00%
861 SUMMAX5 - Tổng trên cây 5 0.00%
877 TRIAGLES - Tam giác 0.00%
878 TRIMINOS 0.00%
882 WTREE 0.00%
1397 SSEQ 0.00%
898 BANDWIDTH - Băng thông 0.00%
1428 BACKUP - Sao lưu dữ liệu 0.00%
1435 FPOT - Chậu hoa 0.00%
1276 FERRIES 0.00%