Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
255 ZSUM - ZERO SUM 90 319 28.21%
902 ZIMA - Mùa đông đang đến 2 13 15.38%
5088 ZERO - Số 0 tận cùng 32 56 57.14%
2324 ZERO 0 27 0.00%
577 ZAM - Kén chồng 40 102 39.22%
1268 ZABAVA 3 10 30.00%
1389 YENOM2 - Thanh khoản 2 5 13 38.46%
1393 YENOM - Thanh khoản 16 31 51.61%
832 YAMP - Yet Another Minimization Problem 0 48 0.00%
2150 XYZ 0 2 0.00%
692 XUCXAC 15 31 48.39%
1492 XTREEW - Tổng XOR trên cây 1 2 50.00%
1477 XQUERY - Truy vấn 16 165 9.70%
664 XORSUM 4 7 57.14%
1486 XORSET - Tập XOR 0 14 0.00%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
89 XOR – Bit khác nhau 22 23 95.65%
2227 XOR 0 3 0.00%
1362 XMOD - Số dư 6 53 11.32%
1302 XLINE - Đoạn thẳng không giao 3 12 25.00%
5005 XINCHAO 8 16 50.00%
1392 XGUN - Bắn sâu 21 96 21.88%
241 XEPGACH - Xếp gạch 36 69 52.17%
1301 XCLOSEST - Cặp điểm gần nhất 7 20 35.00%
1187 WTREE - Trọng số của cây 0 5 0.00%