Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
679 STR 12 15 80.00%
490 STQUERY – Truy vấn với ngăn xếp 114 201 56.72%
495 STPARA – Cuộc diễu hành đường phố 54 137 39.42%
1320 STOVE 1 3 33.33%
2132 STONES 0 2 0.00%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 47 196 23.98%
492 STMEDIAN – Truy vấn trung vị 45 62 72.58%
496 STMASS – Khối lượng phân tử 63 103 61.17%
1442 STEP - Điệu nhảy 11 39 28.21%
2129 STEP 0 2 0.00%
2339 STDECOMP 0 30 0.00%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 57 202 28.22%
494 STBRACKET – Liệt kê cặp dấu ngoặc 102 169 60.36%
1315 STATUES - Bán tượng 7 10 70.00%
1520 STARS - Các chòm sao 0 8 0.00%
1148 STAR - Đồ thị hình sao 1 4 25.00%
2184 STAIR 0 2 0.00%
574 STABLE - Ổn định 20 24 83.33%
2342 SSTRING 3 5 60.00%
1316 SSEQSTRS - Chọn tên 3 8 37.50%
1397 SSEQ 0 2 0.00%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 86 278 30.94%
1557 SQUID - Trò chơi con mực 0 3 0.00%
1444 SQUARE - Tìm hình vuông 11 47 23.40%
1209 SQUARE - Hình vuông 8 60 13.33%