Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
577 ZAM - Kén chồng 38 93 40.86%
1218 DIGIT - Tìm chữ số 24 93 25.81%
812 POLE - Cột điện 36 92 39.13%
564 DPCAYKHE - Ăn khế trả vàng (Bản khó) 42 92 45.65%
591 MONEY - Đồng bạc cổ 44 92 47.83%
615 BEGIN9 14 92 15.22%
1500 GARDEN - Vườn cây 14 92 15.22%
571 ADDEDGE - Thêm cung đồ thị 40 91 43.96%
704 CD2B14 - Kiểm tra chính phương 24 91 26.37%
457 DEMTUHOA - Đếm từ HOA 45 91 49.45%
1086 SHORTEST - Đường đi ngắn nhì 16 90 17.78%
476 DPCORN – Thu hoạch ngô 21 90 23.33%
605 DEMSO 33 89 37.08%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 68 88 77.27%
1368 ONECYC - Thêm chu trình 29 88 32.95%
1200 COMPSEQ - So sánh dãy 22 88 25.00%
319 MK16SUM – Tính tổng version 7 36 87 41.38%
1407 HTMAX 11 87 12.64%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 15 87 17.24%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 60 87 68.97%
1469 DOMINO 53 87 60.92%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 44 87 50.57%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 13 86 15.12%
1042 BASESTR - Xâu cơ sở 28 86 32.56%
677 FILEDEL 20 86 23.26%