Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
39 HY032 - Pha Cocktail 2 11 18.18%
1321 CARPET 2 16 12.50%
2345 XOROCC 2 32 6.25%
1580 PVIEC - Phân công công việc 2 8 25.00%
1069 STRING - Ghép xâu 2 5 40.00%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 2 4 50.00%
1331 INCSEQ - Số dãy con 2 3 66.67%
1334 ROUTE - Thiết kế tour du lịch 2 15 13.33%
1335 SAFETY - Tuần tra 2 4 50.00%
824 FLIRT - Thả thính 2 7 28.57%
1085 GCD - Truy vấn GCD 2 4 50.00%
1089 CAVERN - Chuyển hộp 2 42 4.76%
2117 SIBICE 2 2 100.00%
2120 MOWLAWN 2 13 15.38%
1098 MODULO 2 10 20.00%
2125 A007 2 4 50.00%
2126 GAME 2 8 25.00%
2130 COLTRI 2 5 40.00%
1107 TRAVEL - Đếm tour 2 12 16.67%
2133 TEAMS 2 9 22.22%
858 CENTROID - Trọng tâm của cây 2 15 13.33%
863 SUMTREE - Tổng trên cây 2 13 15.38%
1125 CLRTAB - Bảng màu 2 34 5.88%
872 VIRUS 2 13 15.38%
880 ACM 2 2 100.00%