Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1425 WALK - Du lịch lữ hành 5 16 31.25%
1426 DCPP - Dạo phố 5 22 22.73%
1173 MROADS - Làm đường 5 7 71.43%
1181 BEAULC - Biểu thức ngoặc đồng thời 5 29 17.24%
1458 RECTAREA - Diện tích các hình chữ nhật 5 13 38.46%
1204 HRANK - Xếp hạng 5 22 22.73%
2230 LCM 5 38 13.16%
1209 SQUARE - Hình vuông 5 46 10.87%
1479 PSWAP - Đổi chỗ 5 77 6.49%
1480 DANCE - Lớp học nhảy 5 158 3.16%
1504 PALINPATH - Con đường Palindrom 5 68 7.35%
1508 BLGAME - Trò chơi khối hộp 5 9 55.56%
1514 ASPAL - Số siêu đối xứng 5 14 35.71%
1521 LIGHT - Giàn đèn 5 17 29.41%
1266 VECTOR2 5 16 31.25%
1270 KAMP 5 20 25.00%
2055 MOVE 6 30 20.00%
520 BITMUSIC – Nghe nhạc 6 23 26.09%
1290 RENTAL - Dịch vụ cho thuê 6 19 31.58%
5152 AREA 6 72 8.33%
2337 HAIQUA 6 17 35.29%
1571 RSEQ 6 10 60.00%
1319 BOARD 6 12 50.00%
1068 GCDLCM - Đếm bao nhiêu cặp 6 13 46.15%
1071 AIRPORTS - Xây dựng sân bay 6 33 18.18%