Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 121 287 42.16%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 120 372 32.26%
257 SEQ - Dãy số 119 513 23.20%
1158 BITFUN 117 210 55.71%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 117 191 61.26%
183 GAME - Trò chơi quân sự 116 353 32.86%
601 MAXSUM - Đoạn con có tổng lớn nhất 115 296 38.85%
215 PRIMES - Đếm số nguyên tố 114 368 30.98%
212 SHISHO - Biển số nguyên tố 113 258 43.80%
363 DOEXAM - Làm bài thi 112 229 48.91%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 112 481 23.28%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 111 192 57.81%
222 IP - Số IP của nhân viên 111 375 29.60%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 110 207 53.14%
190 LARES - Táo quân 109 283 38.52%
455 FANUMBER - Số độc thân 108 365 29.59%
379 NUMTRANS - Ghép số 106 177 59.89%
538 COMPCONN – Thành phần liên thông 104 238 43.70%
330 MK62UCLN – Ước chung lớn nhất 104 180 57.78%
202 BUS - Chờ xe buýt 104 236 44.07%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 101 193 52.33%
385 BNUMMULT - Nhân hai số lớn 101 233 43.35%
189 TABLE - Xếp đá 101 247 40.89%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 99 177 55.93%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 98 221 44.34%