Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
363 DOEXAM - Làm bài thi 101 217 46.54%
362 DANCING - Văn nghệ chào mừng 29 65 44.62%
361 CSL20173 - So bó đũa chọn cột cờ 26 49 53.06%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 198 393 50.38%
359 CSL20171 - Đếm số chính phương 50 157 31.85%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 98 221 44.34%
357 ERATOSTH - Sàng nguyên tố 155 309 50.16%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 123 454 27.09%
353 MAFREQ2 – Bảng tần số 2 84 223 37.67%
351 MAGB – Đếm số nghịch thế 47 190 24.74%
350 MAXCOUNT – Phần tử xuất hiện nhiều nhất 41 133 30.83%
349 MAMAXMIN – Phần tử bé nhất và lớn nhất 40 94 42.55%
348 BANGNHAU2 – Số cặp bằng nhau version 2 51 172 29.65%
347 BANGNHAU1 – Số cặp bằng nhau version 1 44 69 63.77%
346 HEX2DEC – Thập lục phân sang thập phân 43 79 54.43%
345 DEC2HEX – Thập phân sang thập lục phân 56 105 53.33%
344 HEX2BIN – Thập lục phân sang nhị phân 51 99 51.52%
343 BIN2HEX – Nhị phân sang thập lục phân 65 117 55.56%
342 DEC2BIN – Thập phân sang nhị phân 68 176 38.64%
341 BIN2DEC – Nhị phân sang thập phân 75 209 35.89%
340 DKDIGINUM2 – Xếp số bằng que diêm version 2 16 38 42.11%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 32 193 16.58%
338 DKSODEP – Số đẹp 61 142 42.96%
337 DKSOPALIN2 – Số PALINDROM version 2 25 113 22.12%
336 DKSOPALIN1 – Số PALINDROM version 1 69 123 56.10%