Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
421 DPLINES – Chia dòng văn bản 60 133 45.11%
420 DPLIQ – Dãy con tăng dài nhất (Bản dễ) 306 551 55.54%
419 DPSUBSTR – Xâu con chung dài nhất 228 392 58.16%
418 DPPALIN – Xâu con đối xứng dài nhất 247 464 53.23%
417 KSHORT - Đường đi ngắn nhất qua đúng K cạnh 29 51 56.86%
416 MBACTERIA - Phát hiện về vi khuẩn 20 45 44.44%
415 APSTAIRS - Cầu thang nhà A Phủ 14 24 58.33%
414 BIGSEQ - Dãy số 18 68 26.47%
413 MTSEQ - Dãy số 19 67 28.36%
412 BIGFIBO - Dãy số Fibonacci 43 142 30.28%
411 MATRIXPOW - Lũy thừa ma trận 54 181 29.83%
410 MATRIXMUL - Nhân ma trận 20 39 51.28%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 177 550 32.18%
408 BSEARCH2 - Tìm kiếm version 2 257 695 36.98%
407 BSEARCH1 - Tìm kiếm version 1 368 665 55.34%
406 BPOWERN - Tính lũy thừa 96 309 31.07%
405 APOWERN -Tính lũy thừa 213 471 45.22%
404 PWORDSAFE - Mật khẩu an toàn 64 143 44.76%
402 PROJECTS - Dự án 231 498 46.39%
401 PASSWORD - Mật khẩu an toàn 59 113 52.21%
400 PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo 120 266 45.11%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 79 565 13.98%
398 MAPHUONG - Ma phương (Bậc 5) 0 11 0.00%
397 BTSUDOKU - Trò chơi SUDOKU 32 109 29.36%
396 BTCANDY - Chia kẹo 144 301 47.84%