Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
426 DPLATGACH – Lát gạch 111 217 51.15%
427 DPKMAI – Mua hàng khuyến mại 107 218 49.08%
266 MUSHROOM - Hái nấm 92 219 42.01%
628 POTTERY 66 222 29.73%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 104 223 46.64%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 99 223 44.39%
197 STUDENTS - Tính điểm học sinh 136 225 60.44%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 54 228 23.68%
847 CHOOSE - Chọn mua hàng 58 229 25.33%
390 LKBRACKET - Sinh các dãy ngoặc đúng 112 229 48.91%
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 93 229 40.61%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 62 232 26.72%
632 TRICOUNT 64 232 27.59%
423 DPBONUS – Phần thưởng ý nghĩa 137 232 59.05%
374 STRFIXED – Chuẩn hóa xâu 90 233 38.63%
194 WATER - Đổ nước 71 233 30.47%
1369 BIC - Đua xe đạp 21 234 8.97%
379 NUMTRANS - Ghép số 143 234 61.11%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 24 235 10.21%
1077 FIXSTR - Dãy ngoặc đúng 32 235 13.62%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 186 235 79.15%
493 STCONCERT – Hòa nhạc 54 235 22.98%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 14 236 5.93%
378 ROBOCHAR - Robot nhặt chữ 134 237 56.54%
320 MK20SOHOC – Liệt kê ước nguyên dương 67 238 28.15%