Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
267 PALIN - Xâu con đối xứng 211 452 46.68%
266 MUSHROOM - Hái nấm 92 219 42.01%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 38 68 55.88%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 51 119 42.86%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 61 73 83.56%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 49 118 41.53%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 65 123 52.85%
260 DAOXAU – Đảo ngược xâu 134 210 63.81%
259 SQUIRR2 - Sóc và hạt giẻ 55 186 29.57%
258 PANCAKES - Làm bánh 82 182 45.05%
257 SEQ - Dãy số 145 672 21.58%
256 TBC - Dãy số 71 296 23.99%
255 ZSUM - ZERO SUM 100 367 27.25%
254 GAME - Trời cho 30 104 28.85%
253 BRIDGE - Qua cầu 16 77 20.78%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 13 54 24.07%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 29 51.72%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 13 126 10.32%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 52 38.46%
248 PHU - Đoạn phủ 64 142 45.07%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 46 113 40.71%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 57 280 20.36%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 100 391 25.58%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 53 107 49.53%
243 DANCE - Khiêu vũ 162 491 32.99%