Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
255 ZSUM - ZERO SUM 82 298 27.52%
254 GAME - Trời cho 13 41 31.71%
253 BRIDGE - Qua cầu 14 75 18.67%
252 CHOOSE2 - Chọn hình Ver 2 9 33 27.27%
251 CHOOSE1 - Chọn hình Ver 1 15 28 53.57%
250 MAHATAN - Khoảng cách MAHATAN 11 114 9.65%
249 SPECIAL - Số đặc biệt 20 48 41.67%
248 PHU - Đoạn phủ 56 123 45.53%
247 FLOWERS - Phá hoại vườn hoa 41 97 42.27%
246 ACM - Lập trình viên vũ trụ 45 188 23.94%
245 SGAME - Trò chơi với dãy số 61 216 28.24%
244 FAIRPLAY - Tinh thần thể thao 43 86 50.00%
243 DANCE - Khiêu vũ 90 250 36.00%
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 37 59 62.71%
241 XEPGACH - Xếp gạch 33 63 52.38%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 57 83 68.67%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 90 146 61.64%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 69 275 25.09%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 120 372 32.26%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 117 191 61.26%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 90 158 56.96%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 82 190 43.16%
233 VUONHOA - Vườn hoa 20 56 35.71%
232 RELATION - Bội số 10 35 28.57%
231 BWTILE - Tô màu 17 47 36.17%