Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
315 MK5SUM – Tính tổng nghịch đảo lẻ 58 224 25.89%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 80 404 19.80%
313 TTDATE2 – Đổi thời gian 63 113 55.75%
312 TTSUM3 – Tính tổng version 3 133 291 45.70%
311 TTSUM2 – Tính tổng version 2 160 294 54.42%
310 TTSUM1 – Tính tổng version 1 252 654 38.53%
309 TTDTICH – Diện tích 61 142 42.96%
308 TTDATE – Ngày tháng 53 135 39.26%
307 TTHPTB1 – Hệ phương trình bậc nhất 26 120 21.67%
306 TTPTB2 – Phương trình bậc hai 36 212 16.98%
305 TTPTB1 – Phương trình bậc nhất 44 179 24.58%
304 TTHCN3 - Hình chữ nhật version 3 50 185 27.03%
303 TTHCN2 – Hình chữ nhật version 2 62 175 35.43%
302 TTTAMGIAC2 – Tam giác version 2 28 252 11.11%
301 TTTAMGIAC1 – Tam giác version 1 95 373 25.47%
300 TTHCN1 – Hình chữ nhật version 1 134 292 45.89%
269 OLYMPIAD 99 510 19.41%
268 TWINS - Nguyên tố sinh đôi 417 620 67.26%
267 PALIN - Xâu con đối xứng 262 615 42.60%
266 MUSHROOM - Hái nấm 91 218 41.74%
265 MINSEQ - Dãy con có tổng nhỏ nhất 41 76 53.95%
264 SUMMUL - Tổng bội chung nhỏ nhất 47 103 45.63%
263 DOIKYTU – Đổi ký tự 53 65 81.54%
262 MAXSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 51 118 43.22%
261 SUMDIV - Tổng ước chung lớn nhất 61 127 48.03%