Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
242 TRIANGLE - Kiểm tra tam giác 40 63 63.49%
241 XEPGACH - Xếp gạch 37 91 40.66%
240 IZO - Tấm cách nhiệt 59 91 64.84%
239 KSEQ1 - Chia kẹo 110 176 62.50%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 81 354 22.88%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 174 571 30.47%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 185 334 55.39%
235 MEDIAN - Phần tử trung vị 132 211 62.56%
234 SUMSEQ - Dãy con có tổng lớn nhất 101 241 41.91%
233 VUONHOA - Vườn hoa 23 61 37.70%
232 RELATION - Bội số 12 37 32.43%
231 BWTILE - Tô màu 18 50 36.00%
230 MDIST - Khoảng cách MANHATTAN 50 80 62.50%
229 ROBOT - Di chuyển Robot 44 150 29.33%
228 STOCK - Thị trường chứng khoán 40 144 27.78%
227 ARRAYM - Tăng đầu giảm cuối 65 192 33.85%
226 COUNTING2 - Đếm phân phối ver 2 101 213 47.42%
225 COUNTING1 - Đếm phân phối ver 1 97 285 34.04%
224 PAPER - Các tấm bìa 94 169 55.62%
223 SOCK - Ghép đôi tất màu 118 187 63.10%
222 IP - Số IP của nhân viên 146 483 30.23%
221 INCSEG - Dãy con liên tiếp không giảm dài nhất 193 299 64.55%
220 ROTATION - Xoay mảng 47 154 30.52%
219 EXPRESS - Biểu thức 59 195 30.26%
218 PRIMECNT - Đếm số nguyên tố 90 239 37.66%