Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
1253 CNTSEQ - Số lượng dãy con 37 305 12.13%
592 CENTRE - Thành phố trung tâm 89 306 29.08%
563 CAYKHE - Ăn khế trả vàng 93 309 30.10%
543 SPANNING – Cây khung 158 310 50.97%
443 DPLIQ2 – Dãy con tăng dài nhất 2 112 315 35.56%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
190 LARES - Táo quân 122 316 38.61%
358 PRIMEFCT - Phân tích ra thừa số nguyên tố 142 317 44.79%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 75 319 23.51%
321 MK21SOHOC – Tổng ước 2 108 319 33.86%
440 THUHOACH – Thu hoạch mùa 111 319 34.80%
489 DPLIQ4 – Dãy con tăng dài nhất (Bản khó) 172 322 53.42%
335 DKDAUCUOI – Chữ số đầu và chữ số cuối 163 323 50.46%
198 TREE - Trồng cây 206 325 63.38%
1246 BONUS - Phần thưởng 78 325 24.00%
501 HPUSHPOP – Thao tác với hàng đợi ưu tiên 76 325 23.38%
500 HWOODCUT – Cắt gỗ 100 327 30.58%
1076 PAINT - Sơn phòng 97 331 29.31%
380 CALFTEST - Thi Nghé 165 334 49.40%
236 SDIFF - Chênh lệch nhỏ nhất 185 334 55.39%
1001 ODDCOIN - Tiền xu 100 337 29.67%
203 CRED - Dãy số tổng các chữ số 169 346 48.84%
600 HEIGHT 80 350 22.86%
238 CREAM - Vui chơi có thưởng 81 354 22.88%
363 DOEXAM - Làm bài thi 176 358 49.16%