Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
267 PALIN - Xâu con đối xứng 211 452 46.68%
360 CSL20172 - Bé học tiếng Anh 232 453 51.21%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 168 461 36.44%
402 PROJECTS - Dự án 238 463 51.40%
455 FANUMBER - Số độc thân 129 467 27.62%
373 STRSPACE – Đếm khoảng trống 182 470 38.72%
391 STUPATM - Máy rút tiền tự động (Khờ) 182 470 38.72%
222 IP - Số IP của nhân viên 146 483 30.23%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 270 484 55.79%
424 DPSEQ – Trò chơi với dãy số 198 490 40.41%
243 DANCE - Khiêu vũ 162 491 32.99%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 233 518 44.98%
422 DPPATHMAX – Đường đi có tổng lớn nhất 185 521 35.51%
409 BSEARCH3 - Tìm kiếm version 3 205 525 39.05%
559 BFSDEMO - Minh họa thuật toan BFS (cơ bản) 194 528 36.74%
585 BIRTHDCAKE - Bánh sinh nhật 83 535 15.51%
552 SMINPATH – Đường đi ngắn nhất (bản dễ) 294 547 53.75%
560 DFSDEMO - Minh họa thuật toán DFS (cơ bản) 248 548 45.26%
237 DISCOUNT - Khuyến mại 174 571 30.47%
844 SUMSEQ0 - Đoạn con tổng bằng không 110 577 19.06%
387 BFIBONACCI - Tính số FIBONACCI 130 586 22.18%
458 HFNUMBER - Số có bạn 145 586 24.74%
356 ISPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 145 590 24.58%
269 OLYMPIAD 104 592 17.57%
5021 SUM2ARR - Cộng hai mảng 263 595 44.20%