Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
42 HY035 0 11 0.00%
41 HY034 8 20 40.00%
40 HY033 - Dán đề can 1 16 6.25%
39 HY032 - Pha Cocktail 6 16 37.50%
38 HY031 0 12 0.00%
37 HY030 0 17 0.00%
36 HY029 4 26 15.38%
35 HY028 - Thư tự sang ngày tháng năm 5 55 9.09%
34 HY027 - Thứ tự ngày tháng năm 12 31 38.71%
33 HY026 - Đổi chỗ bi 7 26 26.92%
32 HY025 - Chia hết 14 115 12.17%
31 HY024 - Xe Buýt 0 24 0.00%
30 HY023 - Cặp số giống nhau 110 176 62.50%
29 HY022 - Chữ số thứ N 0 58 0.00%
28 HY021 - Xâu nhỏ nhất 52 83 62.65%
27 HY020 - Hình tròn giao nhau 33 51 64.71%
26 HY019 - Khám bệnh 19 48 39.58%
25 HY018 - Tổng diện tích phủ bởi các HCN 13 23 56.52%
24 HY017 - Xây đường 32 72 44.44%
23 HY016 3 17 17.65%
22 HY015 - Nhìn ra biển 57 250 22.80%
21 HY014 - Di chuyển Robot 42 69 60.87%
20 HY013 - Điều khiển Robot 14 58 24.14%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 50 112 44.64%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 18 47 38.30%