Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
23 HY016 11 56 19.64%
22 HY015 - Nhìn ra biển 99 316 31.33%
21 HY014 - Di chuyển Robot 34 52 65.38%
20 HY013 - Điều khiển Robot 24 65 36.92%
19 HY012 - HCN có tổng lớn nhất 42 97 43.30%
18 HY011 - Sắp xếp mảng 11 43 25.58%
17 HY010 - Thuận thế 17 36 47.22%
16 HY009 - Ngịch thế 74 115 64.35%
15 HY008 - Dãy ước 56 124 45.16%
14 HY007 - Chia dãy bằng nhau 19 161 11.80%
13 HY006 - Josephus 30 101 29.70%
12 HY005 - Dãy con có tổng nhỏ nhất 76 325 23.38%
11 HY004 - Điểm tâm 54 176 30.68%
10 HY003 - Đường tròn nhỏ nhất 23 122 18.85%
9 HY002 - Bảng tần số 263 616 42.69%
8 HY001 - Trung bình 160 604 26.49%
5 DATE - Đoán ngày 14 70 20.00%
4 QUINE - Hack não!!! 110 714 15.41%
3 COPYCAT - Sao chép 282 2275 12.40%
2 HELLO - Hello, World! 650 1129 57.57%
1 PLUS - A cộng B 981 1758 55.80%