Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
508 ITRMQSEQ – Truy vấn Minimum trên dãy số 88 202 43.56%
194 WATER - Đổ nước 87 258 33.72%
5029 UPPER - Xâu ký tự HOA 85 121 70.25%
1000 WALL - Sửa hàng rào 85 254 33.46%
331 MK63BCNN – Bội chung nhỏ nhất 83 175 47.43%
441 DPPALIN2 – Xâu con đối xứng dài nhất 2 82 235 34.89%
447 DPCABLE – Nối cáp 82 174 47.13%
199 BOOK - Đọc sách 82 151 54.30%
488 DPLIQ3 – Dãy con tăng dài nhất (Bản TB) 82 188 43.62%
322 MK23SOHOC – Đếm ước nguyên dương 81 190 42.63%
2067 SUMEZ - Tổng dễ 80 197 40.61%
314 MK3SUM1 – Tính tổng nghịch đảo 80 404 19.80%
316 MK6SUM – Tính tổng version 4 79 251 31.47%
399 BBTSP - Bài toán người du lịch (Người giao hàng) 79 565 13.98%
568 RMOVE - Di chuyển robot 78 169 46.15%
696 SUMDIV - Tổng ước 78 296 26.35%
5013 HTOWER - Tháp Hà Nội 76 113 67.26%
5053 SORT - Sắp xếp không giảm 76 93 81.72%
217 NUMBERS - Số may mắn 76 152 50.00%
816 BEAUTY - Ảnh đẹp 75 246 30.49%
339 DKDIGINUM1 – Xếp số bằng que diêm version 1 75 393 19.08%
607 MAKERECT 75 197 38.07%
382 ARTTEAMS - Đội văn nghệ 75 169 44.38%
5030 LOWER - Xâu ký tự thường 75 84 89.29%
318 MK15SUM – Tính tổng version 6 74 257 28.79%