Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
95 BITFLIP – Đảo bit 9 16 56.25%
127 MAXFLOW - Luồng cực đại trên mạng 23 209 11.00%
133 POLYAREA - Diện tích đa giác 22 60 36.67%
134 POINTPOLY – Điểm thuộc đa giác 24 42 57.14%
135 GCONVEX – Bao lồi của tập điểm 15 121 12.40%
136 NEARESTP – Cặp điểm gần nhất 25 95 26.32%
137 MCOCKTAIL – Pha chế Cocktail 4 7 57.14%
138 GUARDRING – Vòng bảo vệ 8 10 80.00%
180 HANDSHAKE - Bắt tay 329 777 42.34%
181 SUM - Tính tổng 320 624 51.28%
182 CUTTING - Cắt bánh sinh nhật 238 532 44.74%
183 GAME - Trò chơi quân sự 125 387 32.30%
184 TRIANGLE - Chiều cao của tam giác 167 466 35.84%
185 SALE - Mua K tặng 1 179 678 26.40%
186 SQRCHECK - Kiểm tra số chính phương 290 506 57.31%
187 GRID - Bảng số 97 194 50.00%
188 TRIPLETS - So sánh bộ ba số 159 230 69.13%
189 TABLE - Xếp đá 108 260 41.54%
190 LARES - Táo quân 122 316 38.61%
191 CASTING - Chọn vai 104 267 38.95%
192 PATH - Đường đi trên mặt phẳng tọa độ 63 129 48.84%
193 RESTAURANT - Nhà hàng bánh ngọt 84 168 50.00%
194 WATER - Đổ nước 67 233 28.76%
195 BEAUTIFUL - Đảo ngược số 147 254 57.87%
196 FRACTION - Số chữ số thập phân 100 246 40.65%