Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
10041 BITIMSQ - Thay đổi khoảng, Truy vấn đơn điểm 3 4 75.00%
10040 PRESENT Tán gái :v (Beginner Free Contest 31) 4 9 44.44%
10038 MAREC Xếp hình chữ nhật. (Beginer freecontest 31) 0.00%
10037 TIMDUONG - Tìm bước nhảy tàu vũ trụ 3 9 33.33%
10036 DEMUOC - Đếm ước (bản khó) 5 72 6.94%
10035 MAXMED - Số trung vị lớn nhất 5 11 45.45%
10033 MARBLES2 - Trò chơi chuyển bi 2 7 28.57%
10031 HACKERCF - Một bài CTF vui :D 5 7 71.43%
10029 RBTREE - Cây đỏ đen 2 3 66.67%
10028 DDD - Đếm đường đi 9 21 42.86%
10018 SPIDERCANDY 5 18 27.78%
10013 BIGPRIME - Kiểm tra số nguyên tố 31 114 27.19%
2350 KMEMBER 10 32 31.25%
2349 GGRAPH 1 2 50.00%
2348 FOOTBALL 7 13 53.85%
2347 DIVIDED 1 7 14.29%
2346 DICE 0 9 0.00%
2345 XOROCC 1 23 4.35%
2344 TURTLEPOOL 0 5 0.00%
2343 SUPERFB 0 11 0.00%
2342 SSTRING 3 5 60.00%
2341 CONSEQ 4 20 20.00%
2340 TREETRIP 2 20 10.00%
2339 STDECOMP 0 25 0.00%
2338 NINJASET 5 12 41.67%