Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2137 GAMES 0 0 -
2136 BARONS 0 0 -
2135 ACCEPTED 4 6 66.67%
2134 TELEFON 0 0 -
2133 TEAMS 1 2 50.00%
2132 STONES 0 0 -
2131 RUN 0 0 -
2130 COLTRI 2 5 40.00%
2129 STEP 0 0 -
2128 ROOKS 0 0 -
2127 PHOTO 0 0 -
2126 GAME 1 6 16.67%
2125 A007 2 4 50.00%
2124 TREASURE 0 0 -
2123 SQGARDEN 0 0 -
2122 ROADS 8 58 13.79%
2121 PENGUINS 0 0 -
2120 MOWLAWN 2 13 15.38%
2119 SPEED 0 0 -
2118 SOI 0 0 -
2117 SIBICE 2 2 100.00%
2116 SHELF2 1 3 33.33%
2115 SEATING 1 2 50.00%
2114 TRAVEL 0 0 -
2113 RECRUIT 0 0 -