Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2112 PAINTAB 0 0 -
2111 LEASTTURN 0 0 -
2110 GEMS 0 2 0.00%
2109 LAMP 0 1 0.00%
2108 HTAB 0 1 0.00%
2107 DICE 1 2 50.00%
2106 CLIS 0 0 -
2105 BALL 1 1 100.00%
2104 WEALTHY 0 0 -
2103 TRANSFORM 0 0 -
2102 SUM2D 0 0 -
2101 ODD 3 14 21.43%
2100 MUTATION 0 0 -
2099 TROJKE 0 0 -
2098 SUMXOREZ 0 0 -
2097 HRPA 0 0 -
2096 GARDEN 0 0 -
2095 FONTAN 0 0 -
2094 ENCODING 0 0 -
2093 DIFFERENCE 0 0 -
2092 COUNTTREE 0 0 -
2091 BIT1 0 0 -
2090 AMUSING 0 0 -
2089 WORDPOW 0 0 -
2088 SIMPLEFACTOR 0 0 -