Mã bài Tên bài Bài đạt Bài nộp Tỉ lệ đạt
2190 WORKSTATION 0 3 0.00%
2189 TWODOGS 0 3 0.00%
2188 RAFFLE 0 2 0.00%
2187 PLAYNUM 0 2 0.00%
2186 AUTOCORRECT 0 2 0.00%
2185 TEAM 0 2 0.00%
2184 STAIR 0 2 0.00%
2183 PIFIVE 0 2 0.00%
2182 LAWRENCE 13 27 48.15%
2181 GREETINGS 0 2 0.00%
2180 TRIP 0 4 0.00%
2179 OLYMPICS 0 2 0.00%
2178 KBASE 0 2 0.00%
2177 KANGAROO 0 3 0.00%
2176 DICE 0 2 0.00%
2175 PARITY 0 2 0.00%
2174 PALIN 1 6 16.67%
2173 MAGICAL3 0 2 0.00%
2172 COOKIES 0 2 0.00%
2171 CHECKERS 0 2 0.00%
2170 SORTSUB 0 5 0.00%
2169 LANGUAGE 0 2 0.00%
2168 FISHING 0 5 0.00%
2167 AMAZING 0 27 0.00%
2166 010101 2 8 25.00%